* آيا تكفل پدر و مادر بر پسران واجب است؟

* آيا تكفل پدر و مادر بر پسران واجب است؟

* همان گونه كه تأمين هزينه فرزندان نيازمند بر پدر و مادر واجب است، به طور قطع تأمين هزينه پدر و مادر نيازمند بر فرزندان واجب است. در اين مسأله هم فرقى بين فرزند بزرگ تر و كوچك تر و پسر و دختر نيست. بلكه بر همگى واجب است.