* آيا مرد مى تواند به بهانه اين كه همسرش با زدن فرزندانش آنان را درست ادب نمى آموزد، او را از اين كار بازدارد؟

* آيا مرد مى تواند به بهانه اين كه همسرش با زدن فرزندانش آنان را درست ادب نمى آموزد، او را از اين كار بازدارد؟

* زن حق ندارد بدون اجازه شوهرش براى تأديب فرزندانش آنان را كتك بزند. اما زدن غير تأديبـى هم براى مرد و هم براى زن حرام است. زدن جهت تأديب هم بايد با اذن پدر و يا ولى شرعى طفل باشد.