* آيا معلم يا مدير مدرسه مى تواند در تربيت دانش آموزان روش زدن را به كار گيرد؟

* آيا معلم يا مدير مدرسه مى تواند در تربيت دانش آموزان روش زدن را به كار گيرد؟

* اگر پدر، يا ولى شرعى طفل چنين اجازه اى به معلم داده باشد به اين ترتيب كه بدانند پيش گيرى از اين كار در برخى شرايط ناممكن است، معلم مجاز است پس از به كارگيرى همه ابزارهاى سالم - اگر چنين تعبيرى درست باشد - در صورتى كه كار به جايى برسد كه مقتضى زدن باشد، با رعايت حدود شرعى به اين كار اقدام كند.