* ساعات خلوت يا اوقات حرمت كه در قرآن ذكر شده است كدام هنگام است و در اين هنگام رعايت چه امورى بر فرزندان لازم است؟

* ساعات خلوت يا اوقات حرمت كه در قرآن ذكر شده است كدام هنگام است و در اين هنگام رعايت چه امورى بر فرزندان لازم است؟

* قرآن كريم از ساعاتى ياد مى كند كه مردان با زنان خود در محيط عربى - شرقى خلوت مى كنند. در مناطق عربى و به ويژه در سرزمين هاى گرم عادت مردم اين است كه بخشى از خوابشان را بعدازظهر قرار مى دهند. اساس اين حكم هم آن است كه كودكان در ساعاتى كه پدر و مادرشان خلوت مى كنند، بدون اجازه وارد اتاقشان نشوند. البته اين امر ويژه اين اوقات نيست و احكام معينى هم بر آن مترتب نيست، بلكه از احكام عرفى اجتماعى است.