* در قرآن كريم آمده است:(وا

* در قرآن كريم آمده است:(والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهنّ غير متبرجات بزينة) «و بر زنان از كار افتاده اى كه ]ديگر[ اميد زناشويى ندارند گناهى نيست كه پوشش خود را كنار نهند ]به شرطى كه[ زينتى را آشكار نكنند.»( سوره نور، آيه 60.) آيا معنى آيه اين است كه حجاب بر پيرزنان واجب نيست؟

* ظاهراً - و البته خدا داناست - مقصود از كنار نهادن پوشش اين است كه آن دقتى كه برزنان جوان در پوشش واجب است بر اينان واجب نيست. ظاهر اين است كه بر چنين زنانى جايز است تا اعضايى مانند مو و ساق را كه عادت به آشكار كردنش دارند، آشكار كنند. اين امر از اطلاق آيه و احاديثى كه در اين باب رسيده است، قابل دريافت است.