* آيا فشار نيازهاى مادى و نياز به اسناد رسمى و ادارى مجوز شرعى پناهندگىو يا مهاجرت مى شود؟

* آيا فشار نيازهاى مادى و نياز به اسناد رسمى و ادارى مجوز شرعى پناهندگىو يا مهاجرت مى شود؟

* اگر اين وضع، انسان مكلف را در شرايط سخت و دشوار (حرج) قرار دهد جايز است كه پناهنده شود و مهاجرت نمايد.