* آيا زن مسلمانى كه به كشورهاى غربى پناهنده شده است، شرعاً مجاز است درخواست مقامات رسمى مبنى بر ارائه تصوير بدون حجاب را بپذيرد و انجام دهد؟

* آيا زن مسلمانى كه به كشورهاى غربى پناهنده شده است، شرعاً مجاز است درخواست مقامات رسمى مبنى بر ارائه تصوير بدون حجاب را بپذيرد و انجام دهد؟

* اين كار جايز است به شرط اين كه تصويربردار زن باشد. و در فرض مذكور در صورت ناچارى دادن تصوير به مقامات رسمى مانع شرعى اى ندارد.