* آيا مخالفت با برخى از قوانين كشور ميزبان كه با عادات و سنت ها و ارزش هاى اسلامى منافات دارد جايز است؟

* آيا مخالفت با برخى از قوانين كشور ميزبان كه با عادات و سنت ها و ارزش هاى اسلامى منافات دارد جايز است؟

* اين امر به اين شرط جايز است كه شيوه عمل در مخالفت، شيوه اى حكيمانه باشد و به حيثيت مسلمانان و موقعيتشان آسيب نرساند. زيرا بر مسلمانان واجب است كه عادات و ارزش ها و احكام شرعى الزامى خود را در هر شرايطى -كه موجب حرج وسختى شديد نباشد- حفظ كنند. حفظ آبرو و حيثيت اسلام و مسلمانان هم بر هر مسلمانى واجب است.