* آيا موضع شرعى خاصى در مورد امكانات و اموالى كه پناهندگان به دست مى آورند وجود دارد؟

* آيا موضع شرعى خاصى در مورد امكانات و اموالى كه پناهندگان به دست مى آورند وجود دارد؟

* گرفتن اين امكانات و اموال در صورتى كه انسان طبق قوانين و مقررات اين كشورها مستحق آن باشد، جايز است.