* حكم فراورده هاى پوستى ذبح غيرشرعى كه در بازارهاى غرب خريد و فروش مى شود چيست؟ آيا تماس دست با اين فرا

* حكم فراورده هاى پوستى ذبح غيرشرعى كه در بازارهاى غرب خريد و فروش مى شود چيست؟ آيا تماس دست با اين فراورده ها در صورتى كه رطوبت داشته باشد، موجب نجس شدن دست مى شود؟ در صورتى كه شك داشته باشيم كه اين فراورده ها ذبح شرعى است يا غيرشرعى چه بايد كرد؟

* اگر در طهارت ]ذبح شرعى[ آن شك داشته باشى، مثلا در كشورى كه اين محصول را از آن خريدى عده زيادى از مسلمانان زندگى مى كنند كه كار ذبح شرعى را به عهده دارند يا اين كه احتمال دهى كه پوست از كشورهاى اسلامى وارد شده است و احتمال دهى كه اين پوست، از حيوانى است كه ذبح شرعى شده است، در اين موارد حكم به طهارت داده مى شود و نماز خواندن با آن جايز است. اما اگر مى دانى كه آن حيوان به روش غيرشرعى ذبح شده است، حكم به نجاست آن داده مى شود و در اين صورت، تماس دست با رطوبت آن، موجب نجس شدن دست است و نماز خواندن با آن جايز نيست، زيرا كه جزيى از مردارِ نجس است و نماز خواندن با جزيى از مردار جايز نيست.