* نظر شرع درباره خوردن غذاهايى كه در بازارهاى غربى عرضه مى شود و شك هست كه گوشت يا چربى خوك در آن به كار رفته چيست؟

* نظر شرع درباره خوردن غذاهايى كه در بازارهاى غربى عرضه مى شود و شك هست كه گوشت يا چربى خوك در آن به كار رفته چيست؟

* اگر انسان شك داشته باشد كه گوشت و چربى خوك يا مردار در آن به كار رفته باشد ولى از هيچ راهى به يقين نرسد، خوردن اين غذاها برايش حلال است و اين غذاها محكوم به طهارت است.