* در صورتى كه هيچ كار مناسبى برايم وجود ندا

* در صورتى كه هيچ كار مناسبى برايم وجود نداشته باشد آيا شرعاً جايز است در سوپرماركتى كار كنم كه در بخشى از آن انواع شراب فروخته مى شود؟ اگر مرا موظف به كار در همين بخش كنند تكليف من چيست؟

* كار كردن در چنين مكان هايى -هرچند در بخشى از آن، شراب خريد و فروش مى شود- جايز است به شرط اين كه كار شخص معامله حرام نباشد. اما اگر كارش فروش و عرضه موادى باشد كه استفاده از آن حرام است، چنين اشتغالى اساساً حرام است مگر آن كه چاره اى جز پذيرش اين كار نداشته باشد و امتناع از اشتغال وضع زندگى اش را با حرج و سختى مواجه كند و كار ديگرى هم وجود نداشته باشد كه شخص زندگى اش را از آن راه اداره كند و بيكارى اش به گرسنگى و تشنگى خود و فرزندانش بيانجامد و در آن صورت مجبور خواهد شد تن به خفت و خوارى و بيچارگى دهد. در چنين وضعى اشتغال به چنان كارى جايز است. زيرا خداوند بزرگ در قرآن فرموده است: (و ما جعل عليكم فى الدّين من حرج) «و در دين بر شما سختى قرار نداده است».( سوره حج، آيه 78.)