* آيا ازدوا

* آيا ازدواج موقت با زن غربى اى كه الفاظ عقد را بدون آن كه بفهمد بر زبان جارى مى كند صحيح است؟ و آيا صرفاً رضايت طرفين بدون خواندن صيغه معين عقد، كافى است؟

* ازدواج -دايم باشد يا موقت- با مسلمان و يا با اهل كتاب صحيح نيست مگر اين كه دو طرف (مرد و زن) به وسيله عقد قصد ايجاد رابطه زناشويى داشته باشند. در اين عقد، لفظ خاصى شرط نشده است و هر لفظ و جمله اى كه عرفاً دلالت بر ايجاد رابطه زناشويى كند كافى است. رضايت طرفين بدون خواندن صيغه عقد هم كافى نيست.