* آيا مصافحه (دست دادن) با زن غربى در وضعيت دشوار (حرج) و در حال عادى جايز است؟

* آيا مصافحه (دست دادن) با زن غربى در وضعيت دشوار (حرج) و در حال عادى جايز است؟

* مصافحه با زن بيگانه -مسلمان و غيرمسلمان- جايز نيست مگر در شرايط دشوار. و البته مسلمان بايد در تشخيص حالت دشوار و ناچارى دقت كند تا اين جواز او را به سهل انگارى در التزام دينى اش نكشاند. خداوند بزرگ در قرآن كريم فرموده است: (بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره) «بلكه انسان از وضع خود آگاه است هرچند (در ظاهر) براى خود عذرهايى بتراشد».( سوره قيامت، آيه 15.)