* در برخى از بازارهاى غربى، كالاهاى سرقت شده فروخته مى شود. آيا پناهنده مسلمان با علم به سرقتى بودن اين كالاها، مجاز است آن را خريدارى كند؟

* در برخى از بازارهاى غربى، كالاهاى سرقت شده فروخته مى شود. آيا پناهنده مسلمان با علم به سرقتى بودن اين كالاها، مجاز است آن را خريدارى كند؟

* جايز نيست. زيرا خريد و فروش مالى كه از مسلمان يا كافرى دزديده شده است جايز نمى باشد. اما اگر صاحبان كالاها معلوم نباشند، حكم اموال مجهول المالك(مجهول المالك، مالى است كه مالك آن به طور مشخص شناخته نشده باشد. مثلا مالى در سرراهى پيدا شود و پيدا كردن صاحب آن ممكن نباشد، بايد از طرف صاحب آن صدقه داده شود.) برآن جارى است. با توجه به اين كه حتى در فرضِ مجهول المالك بودن خريدن اين كالاها از مسلمان سارق، جايز نيست. زيرا اين كار موجب تشويق آنان به سرقت مى شود.