* حكم تجاوز به دارايى هاى عمومى و خصوصى مانند سرقت در مكالمات تلفنى و از فروشگاه ها در كشورهاى پناه دهنده غربى چيست؟

* حكم تجاوز به دارايى هاى عمومى و خصوصى مانند سرقت در مكالمات تلفنى و از فروشگاه ها در كشورهاى پناه دهنده غربى چيست؟

* اين كار، اساساً جايز نيست. علاوه بر آن به لحاظ مخالفت با نظم و نظام دارايى هاى عمومى جايز نيست.