* آيا آمد و شد در كليساها به انگيزه اطلاع يافتن از وضعيت مسيحيان و مناسك و آداب شرعى اشان حرام است؟

* آيا آمد و شد در كليساها به انگيزه اطلاع يافتن از وضعيت مسيحيان و مناسك و آداب شرعى اشان حرام است؟

* به انگيزه مذكور جايز است مگر آن كه به عنوان ثانوى حرام شود.