* آيا «خبرسازى» يا پختن خبر در مطبخ! روزنامه ها - بى آن كه پايه راست و درستى داشته باشد- به هدف خوار كردن دشمن جايز است؟

* آيا «خبرسازى» يا پختن خبر در مطبخ! روزنامه ها - بى آن كه پايه راست و درستى داشته باشد- به هدف خوار كردن دشمن جايز است؟

* اين كار جايز نيست. زيرا دروغ مطلقاً حرام است، مگر آن كه مصلحت الزامى اسلام چنان باشد كه اين كار سبب پيروزى خط اسلام بر دشمن شود، يا آن را تضعيف كند يا وضعيتش را آشفته كند و يا آن را با شكست روانى مواجه نمايد و يا اين كه اعتماد و اطمينانش را به موضعش از بين ببرد و از اين قبيل كارهايى كه وضعيت موجود در ميدان نبرد اقتضا مى كند.