* آيا جايز است چيزهايى را به خبر افزود تا قدرت اثربخشى و اقناعى آن بيشتر شود؟

* آيا جايز است چيزهايى را به خبر افزود تا قدرت اثربخشى و اقناعى آن بيشتر شود؟

* اين كار جايز است در صورتى كه اضافات، زياد كردن خود خبر نباشد بلكه شيوه هاى متنوع بيانى و همراه با اشاراتى باشد كه خلاف واقع نباشد وگرنه جايز نيست. زيرا در جزئيات، دروغ ساخته و پرداخته شده است و بايد تابع مقررات شرعى اى كه دروغ را تجويز مى كند باشد.