* آيا نشر اخبارى كه در آن اثر نوميد كننده است جايز است؟

* آيا نشر اخبارى كه در آن اثر نوميد كننده است جايز است؟

* اساساً چنين كارى اگر سبب احساس شكست روانى و ضعف موضع و موقعيت امت اسلامى باشد، جايز نيست.