* آيا چاپ تصوير زنان مسلمان بى حجاب در مطبوعات اسلامى جايز است؟ درباره غيرمسلمانان چه حدود شرعى اى در اين زمينه وجود دارد؟

* آيا چاپ تصوير زنان مسلمان بى حجاب در مطبوعات اسلامى جايز است؟ درباره غيرمسلمانان چه حدود شرعى اى در اين زمينه وجود دارد؟

* اين كار حرام نيست مگر آن كه سبب ترغيب و تشويق زنان مسلمان به بى حجابى شود. اما درباره غيرمسلمانان، همانند مسلمانان، چاپ تصاوير ياد شده نبايد به گونه اى باشد كه سبب تهييج و تحريك جنسى شود.