* آيا مبالغه كردن در ارقام و آمارى كه وضعيت دشمن و زيان هاى وارد به آن را نقل مى كند جايز است؟

* آيا مبالغه كردن در ارقام و آمارى كه وضعيت دشمن و زيان هاى وارد به آن را نقل مى كند جايز است؟

* در صورتى كه وضعيت ضرورتاً اقتضا كند تا سطح روحيه مسلمانان بالا رود، چنين كارى جايز است. امّا بايد روى ديگر مسأله را هم مورد توجه قرار داد كه چنين كارى پيروزى را آن قدر بزرگ و دشمن را آن قدر ضعيف نشان ندهد كه مجاهدان را به سستى و سهل انگارى و عدم آمادگى براى رويارويى با دشمن وادار كند.