* آيا بزرگ نمايى حجم فعاليت هاى جنبش هاى اسلامى يا مبارزان مسلمان جايز است؟ اگر جايز است تا چه حد؟

* آيا بزرگ نمايى حجم فعاليت هاى جنبش هاى اسلامى يا مبارزان مسلمان جايز است؟ اگر جايز است تا چه حد؟

* اين كار اساساً تا آن جا كه عنوان دروغ برآن صدق كند جايز نيست مگر اين كه عناوين ثانوى اى پديد آيد كه مصلحت اسلام اقتضاى آن را نمايد. در آن صورت هم نبايد حجم كارها آن قدر بزرگ نمايانده شود كه آنان به لحاظ روانى و عملى تحت تأثير چنين تبليغاتى قرار گيرند. با اين توجه كه چنين كارهايى گاه تأثير منفى بر نگرش مردم مى گذارد. زيرا هنگامى كه مردم بين واقعيات و سيماى تبليغاتى آن مقايسه كنند و فاصله را دريابند به تبليغات اسلامى بى اعتماد مى شوند.