* نظر حضرت عالى درباره «دشنام هاى مطبوعاتى» يا جنگ هاى حاشيه اى كه عرصه مطبوعات را ميدان درگيرى ها مى كند چيست؟

* نظر حضرت عالى درباره «دشنام هاى مطبوعاتى» يا جنگ هاى حاشيه اى كه عرصه مطبوعات را ميدان درگيرى ها مى كند چيست؟

* دشنام دادن از نظر اسلام مردود است. و چه بسا زيان آن براى مطبوعاتى كه اقدام به آن مى كنند بيش از سودش باشد. زيرا جايگاه آن را در نظر مردمى كه نگاهى منفى به دشنام دهندگان دارند، تنزل مى دهد. هم چنين است جنگ هاى حاشيه اى كه جامعه را از جنگ هاى اصلى و سرنوشت ساز و مطبوعات را از پرداختن به مسايل حياتى بازمى دارد.