* در مطبوعات اسلامى، ا

* در مطبوعات اسلامى، ارزش خبرهاى ارسالى برخى خبرنگاران، اقتضامى كند كه گاه دست به عمليات شبه تجسس براى كسب اخبار و صيد خبرهاى داغ بزنند. آيا اين كار شرعاً جايز است؟

* تجسس بر مؤمنان حرام است. زيرا اسرار و عيوب مردم، منطقه اى ممنوعه است كه سرك كشيدن به اين مناطق پنهان جايز نيست. مگر اين كه ضرورت شرعى اقتضا كند براى پيشگيرى از زيان بزرگ و يا جلب منفعت عمومى به چنين كارى اقدام شود.