* دستچين كردن خبر يا گزينش بخش هايى از آن و رهاكردن بقيه،به لحاظ شرعى چگونه است؟

* دستچين كردن خبر يا گزينش بخش هايى از آن و رهاكردن بقيه،به لحاظ شرعى چگونه است؟

* اين كار در صورتى كه خلافِ واقع نما نباشد جايز است. يعنى اگر به گونه اى تنظيم نشود كه ديگران تلقى خلاف واقع از آن نمايند جايز است.