* براساس مقوله «انظر الى ما قيل لا من قال» آيا نوشتن پيرامون كسى كه در جامعه سلامى بحث برانگيز و سؤال برانگيز شده است جايز است؟

* براساس مقوله «انظر الى ما قيل لا من قال» آيا نوشتن پيرامون كسى كه در جامعه سلامى بحث برانگيز و سؤال برانگيز شده است جايز است؟

* به لحاظ اصولى چنين كارى جايز است، مگر آن كه تأييد آن شخص و نشر اسم و افكار او موجب ضرر به اسلام و جامعه اسلامى شود.