* آيا اسكناس هاى رايج (پول)، حقيقتاً ارزش پولى دارد، يا سندهايى است كه دولت آن را تعهد كرده

* آيا اسكناس هاى رايج (پول)، حقيقتاً ارزش پولى دارد، يا سندهايى است كه دولت آن را تعهد كرده است. به ويژه آن كه چنين كاغذهايى با طلا و نقره اندوده نشده است و دولت، گاهى اين كاغذها را از اعتبار ساقط مى كند و ديگر اين كاغذها ارزشى ندارند؟

* اسكناس ها به لحاظ اعتبار قانونى اى كه مبناى عقلايى هم دارد، داراى ارزش حقيقى مالى اند. اما اعتبار اين كاغذها بايد به سبب پوشش طلايى يا سرمايه ملى مانند معادن و دارايى هايى كه دولت مالك آن است، باشد. منظور اين نيست كه مثلا اسكناس هزار تومانى در مقابل مقدار معادلى از طلا يا معدن يا... به طور دقيق ضرب شود.


طبيعى است كه اعتبار مالى پول كاغذى تا زمانى است كه اعتبار دهنده آن، اعتبارش را تضمين كند. اعتبار دهنده هم قدرت و حكومتى است كه توانايى اعتبار دادن را داراست. هرگاه دولت - كه صاحب امتياز است - اعتبار آن را لغو كرد، ديگر قيمتى ندارد.