* آيا خريدن چك ب

* آيا خريدن چك به قيمتى كمتر از قيمت فعلى اش و به همان واحد پولى جايز است؟ با واحد پولى ديگر چطور؟ اگر چك برگشت خورد صاحب اصلى چك چه مبلغ بايد به مشترى بپردازد؟

* چك پول نقد نيست بلكه سند يا وثيقه مالى است و اين معامله بيع نقد به نقد است. اگر چك برگشت، بايد همان مبلغى كه گرفته، برگرداند. زيرا مقدارى كه از مبلغ چك كم شده به خاطر پرداخت زود هنگام است، كه آن هم حاصل نشده است.