* آيا خريد و فروش اسكناس به قيمتى كه در زمان توافق معين شده، جايز است، هر چند تحويل در زمانى نزديك به آن انجام شود؟

* آيا خريد و فروش اسكناس به قيمتى كه در زمان توافق معين شده، جايز است، هر چند تحويل در زمانى نزديك به آن انجام شود؟

* وقتى كه مى گوييم حكم اسكناس ها همان حكم سكه هاى نقره و طلاست و در حال خريد و فروش آن تقابض (دادن و بستاندن) لازم است - البته نظر ما احتياط لزومى در تقابض است - ، بنابراين معامله ياد شده در صورت تأخير تحويل، صحيح نيست و عمل خريد و فروش بايد در زمان تحويل دادن و تحويل گرفتن پول باشد.