* آيا كار كردن در شر

* آيا كار كردن در شركت هايى كه گوشت هاى غير ذبح شرعى يا گوشت خوك را كنسرو مى كند جايز است؟مثلا كار كردن در بخش كنسروسازى يا بخش بهداشت و نظافت ابزارها و دستگاه ها؟

* كار كردن در بخش كنسروسازى در چنين شركتى، اصولا جايز نيست. اما اگر اين كنسروها براى فروش به غير مسلمانانى كه آن را حلال مى دانند، آماده مى شود، كار كردن در چنين بخشى جايز است. اما احتياط در ترك اين عمل است و سزاوار نيست اين احتياط ترك شود. اما شستن و نظافت محل كار و دستگاه ها در هر حال جايز است.