* آيا موجر مى تواند پس از پايان مدت مقرر، مستأجر را از خانه بيرون كند؟

* آيا موجر مى تواند پس از پايان مدت مقرر، مستأجر را از خانه بيرون كند؟

* جايز است. مگر آن كه در قرارداد اجاره شرط كرده باشند كه مستأجر بتواند مدت را تمديد كند، چنان كه در بسيارى از كشورها در اثر رواج اين وضع به شكل قانونى، چنين چيزى به شرطى ضمنى بين مالك و مستأجر تبديل شده است.