* آيا موجر مى تواند پس از پايان مدت مقرر، مبلغ اجاره را بالا ببرد؟

* آيا موجر مى تواند پس از پايان مدت مقرر، مبلغ اجاره را بالا ببرد؟

* در صورتى كه مستأجر، عدم افزايش را شرط نكرده باشد، مى تواند. ولى اگر شرط كرده باشد، حتى به صورت شرط ضمنى چنان كه در برخى كشورها متعارف است، حق بالا بردن مبلغ اجاره را ندارد.