* آيا خريد و فروش كالاهايى كه از طريق غير گمركى و يا به صورت قاچاق وارد مى شود جايز است؟

* آيا خريد و فروش كالاهايى كه از طريق غير گمركى و يا به صورت قاچاق وارد مى شود جايز است؟

* اصولا چنين كارى حرام نيست، مگر آن كه مستلزم عنوان حرامى شود، كه آن هم برحسب اوضاع اضطرارى و عناوين ثانوى، احكام خاص خود را دارد.