* آيا شرط غرامت گذاشتن در حال خريد و فروش براى مدت زمانى معينى صحيح است. مثلا كالايى را به

* آيا شرط غرامت گذاشتن در حال خريد و فروش براى مدت زمانى معينى صحيح است. مثلا كالايى را به قيمتى مشخص بخرد و بنا باشد كه پس از يك ماه - مثلا - كالا را تحويل بگيرد و شرط بگذارد كه اگر فروشنده در تحويل دادن كالا تأخير كرد، غرامت بپردازد؟

* اين كار جايز نيست. زيرا بر فرض تأخير، چنين شرطى به معناى گرفتن رباست.