* آيا فروش كالا به صورت نسيه و خريد آن به قيمتى كمتر به صورت نقد جايز است؟

* آيا فروش كالا به صورت نسيه و خريد آن به قيمتى كمتر به صورت نقد جايز است؟

* ظاهراً اين گونه بيع در صورتى صحيح است كه فروشنده در معامله اول با مشترى شرط نكرده باشد كه آن كالا را به قيمتى كمتر از او بخرد. در حديثى از امام موسى بن جعفر(عليه السلام) كه برادرش على بن جعفر روايت كرده آمده است كه از او (امام) پرسيدم: كسى لباسى را به ده درهم - به صورت نسيه - فروخت و سپس به پنج درهم نقدى خريد. آيا اين كار حلال است؟ امام پاسخ داد: اگر شرط نكرده باشند و از روى رضايت انجام داده باشند، مانعى ندارد.