* آيا فروش كالايى خريدارى شده براساس توصيف و پيش از تحويل آن به مشترى دوم جايز است؟

* آيا فروش كالايى خريدارى شده براساس توصيف و پيش از تحويل آن به مشترى دوم جايز است؟

* اگر كالا قابل كيل و وزن نباشد، جايز است. اما اگر قابل كيل و وزن باشد مانعى ندارد كه به همان قيمتى كه آن را خريده، بفروشد و فروش آن به قيمتى بيش از آنچه كه خريده هم ظاهراً جايز است، اما احتياط آن است كه به بيش از قيمت خريدارى شده نفروشد، والله العالم.