* آيا نمايش و عرضه تصوير زنان مسلمان به عنوان تبليغات در محل فروش لباس ها، با علم به اين كه آنان براى خريداران ناشناخته اند، جايز است؟

* آيا نمايش و عرضه تصوير زنان مسلمان به عنوان تبليغات در محل فروش لباس ها، با علم به اين كه آنان براى خريداران ناشناخته اند، جايز است؟

* جايز است، به شرط آن كه در نظر عموم موجب تحريك جنسى نباشد.