* در ايجاد رابطه با ديگران چه معيارها و مرزهاى شرعى اى وجود دارد؟

* در ايجاد رابطه با ديگران چه معيارها و مرزهاى شرعى اى وجود دارد؟

* طبيعى است كه برقرارى رابطه با هيچ انسانى - مسلمان يا كافر، متدين يا غيرمتدين - حرام نيست، مگر آن كه انسان بترسد تحت تأثير اخلاق و عادات و افكار فاسد ديگرى قرار گيرد و آميختگى اش با او از عوامل گمراهى اش شود. در چنين حالت، ايجاد رابطه، حرام يا نزديك به حرام است. نيز اگر اختلاط با چنين افرادى، او را در معرض اتهام جامعه قرار دهد خوشايند انسان نيست كه در موضع متهم قرار گيرد. اگر رابطه با افراد ناسالم سبب شود تا او منكرى را به گونه اى قبول نكند، يا چنان وانمود شود كه او به انجام آن منكر رضايت دارد، چنين رابطه اى جايز نيست.


به عبارت ديگر ارتباط و اختلاط با ديگران جايز است جز در صورتى كه انسان برخود از گمراهى يا اتهام بيمناك شود و يا در عمل به وظيفه اش كه امر به معروف و نهى از منكر است كوتاهى كند.