* من با برخى ا

* من با برخى از جوانان مسأله دار، رابطه دوستى برقرار مى كنم تا بتوانم آنان را اصلاح نمايم. اين كار سبب شده تا مردم بر من كمى سخت گيرى كنند، شما چه نظرى داريد؟

* اگر تصور شود كه امكان هدايت و اصلاح چنين افرادى زياد است، دوستى با آنان هيچ مشكلى ندارد. زيرا مردم هم دير يا زود پس از آشكار شدن نتايج مثبت اين رابطه، به حقيقت پى مى برند.


اما اگر اين رابطه، فرصتى عادى به همراه داشت، كه بر انسان تكليفى الزامى ايجاب نمى كند تا با چنين كسانى همنشين شود، لازم است از چنين رابطه اى اجتناب شود، به ويژه اگر حيثيتش به سبب اين رابطه خدشه دار شود.