* آيا برايم جايز است از بي

* آيا برايم جايز است از بين دختران هم درس و هم كارم يكى را به دوستى برگزينم و با او - همانند يك دوست پسر - هم صحبت و هم راه شوم به گونه اى كه از كارهاى يكديگر باخبر شويم و...؟

* اختلاط مرد و زن حرام نيست اما طبيعت وضع موجود كه احساس زن و مرد نسبت به يكديگر را نشان مى دهد، هيچ تضمينى نمى دهد كه اين گونه دوستى در حد شرعى محدود بماند. بلكه به لحاظ شرعى به نتايج منفى اى مى انجامد به ويژه اگر احساس دوستى به صميميت بيشترى بيانجامد، كه عادتاً هم چنين است. اين مطلب را از حديثى هم در مى يابيم كه از خلوت مرد و زن نهى كرده و شيطان را نفر سوم آنها دانسته است. خلوت كردن به خودى خود موضوعيت ندارد بلكه از آن رو كه فضاى واقعى و روانى ارتكاب حرام را فراهم مى كند، نهى شده است. طبيعى است كه دوستى صميمانه كه همراه با ديدارها و گفت و گوهاى متنوع است به همان وضعى منجر مى شود كه خلوت مورد اشاره به آن منتهى شود.


اما اگر هر دو طرف از ارتكاب حرام و وضعيت تهييج در امان باشند و اختلاط تابع حدود شرعى باشد، اشكالى از اين جهت ندارد. يعنى اين كه اگر اين رابطه به حرام نيانجامد و ابزارهاى شرعى براى تداوم رابطه با عوامل شرعى - در صورت وجود علاقه صميمانه - در دست باشد، مثلا اين رابطه با عقد، مشروعيت نهايى يابد، اشكال شرعى ندارد.