* آيا شريك شدن با تارك الصلاة، در كارى جايز است؟

* آيا شريك شدن با تارك الصلاة، در كارى جايز است؟

* اساساً چنين كارى جايز است مگر آن كه مخالف حدود نهى از منكر باشد. به عبارت ديگر اگر شرايط نهى از منكر موجود نباشد مثلا آن شخص هيچ اعتنايى به نهى نكند و يا اين كه نهى كردن او زيان بزرگى را متوجه نهى كننده نمايد و مصلحت، اقتضاى مشاركت و همكارى با او را داشته باشد، اشكالى ندارد.