* به حركتى سياسى وابسته ام و در آن انحرافاتى مشاهده مى كنم، نصيحت شما براى اين كه در جهت خلاف شرع قرار نگيرم چيست؟

* به حركتى سياسى وابسته ام و در آن انحرافاتى مشاهده مى كنم، نصيحت شما براى اين كه در جهت خلاف شرع قرار نگيرم چيست؟

* وقتى كه انسان به حزب سياسى اى گرايش مى يابد كه بايد به انجام دستورات و التزام به مواضع و ورود به عرصه چالش هاى آن با ديگران متعهد باشد، لازم است پيش از آن از هماهنگى حزب با اصول شرع در حدى مطمئن باشد كه بداند با پيوستن به آن، حدود الهى را مراعات خواهد كرد. اما اگر انحرافى در آن حزب مشاهده كرد بايد نقش منتقد را در برابر آن ايفا كند و با هر ابزارى در جهت اصلاح آن بكوشد.


ولى اگر فرض كنيم كه توانايى انتقاد و اصلاح را نداشت، طبيعى است كه ارتكاب حرام و ترك واجب جايز نيست، اما ادامه عضويت و همكارى تابع نتايج مثبت و يا منفى اى است كه آن حزب در سطح كلى برجاى مى گذارد. اگر گرايش شخص به اين حزب - حتى در صورت وجود برخى اشتباهات و انحرافات - خدمتى به اهداف عاليه اسلام باشد، بايد رابطه اش را حفظ كند.


اما اگر ماندن او در حزب در حد تماشاچى حق كشى ها باشد و هدف اسلامى بزرگى را محقق نمى كند، بايد منصرف شود و قطع رابطه كند.