* ايجاد اصلاحات در حركت و حزب گاه مستلزم زير پاگذاشتن برخى نظم ها و قوانين حزبى است. آيا اين كار اشكال شرعى اى دارد؟

* ايجاد اصلاحات در حركت و حزب گاه مستلزم زير پاگذاشتن برخى نظم ها و قوانين حزبى است. آيا اين كار اشكال شرعى اى دارد؟

* در درجه نخست بايد گفت كه اين كار به تناسب تفاوت سطح التزامى كه انسان هنگام پيوستن به حزب به آن دارد، احكام متفاوتى دارد.


دوم اين كه بايد بين آثار منفى و مثبتى كه ممكن است با ايجاد اخلال در نظام عمومى حزب پيش آيد و بين نتايجى كه وارد شدن حزب به فضاى چالشى كه ممكن است به اصلاح آن بيانجامد، مقايسه همراه با مطالعه صورت گيرد. هر طرف كه نتايج بزرگ تر و مصلحت بيش تر و مهم تر را دارا بود، مى تواند مسير حركت انسان باشد.بر چنين شخصى لازم است تا اگر در اين موضوع آگاهى و اطلاع درستى ندارد، با اهل خبره و رأى، مشورت كند.