* آيا خ

* آيا خدمات و هدايايى كه عضو يك حركت يا سازمان اسلامى به آن مى كند تا اعتبار و آوازه آن افزايش يابد، منافاتى با اصل تقرب به خداوند و اطاعت محض او دارد؟

* اگر افزايش اعتبار آن حركت يا سازمان اسلامى فرصتى بدان مى دهد تا اهداف اسلامى خويش را تحقق بخشد و اقدامات مثبتى انجام دهد، كمك كردن به چنين سازمانى نوعى تقرب به خداوند است.


مقصود از عملى كه انسان را به خدا نزديك گرداند، عملى است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به خداوند مرتبط مى شود. اگر انسان به حزب يا هر مركز اسلامى مولّد و ثمربخشى گرايش يابد و آن حزب و مركز مى تواند در سطح عمومى شناخته شود و به بهترين شكل اهداف ثمربخش و سودمند اسلامى اش را تعقيب كند و تحقق بخشد، اقدام به افزايش سطح و اعتبار آن در حقيقت اقدام به تحقق آرمان هاى بزرگ مورد رضايت خداوند است و چنين عملى سبب تقرب به خداست.