* پاسخ شما به نظريه اى كه حزب گرايى را مايه پراكندگى و چندپارگى جامعه مى داند چيست؟

* پاسخ شما به نظريه اى كه حزب گرايى را مايه پراكندگى و چندپارگى جامعه مى داند چيست؟

* در واقع نه حزب گرايى بلكه تعصب مايه پراكندگى و چندپارگى است. كسانى كه با چنين زبانى سخن مى گويند با احزاب متعصب رويارو بوده اند. به تصور ما فرقى بين تعصب حزبى و تعصب شخصى نيست. مى بينيم كه بعضى از افراد مردم را به تعصب ورزيدن نسبت به خود فرا مى خوانند اما در عين حال تعصب مردم به حزب را منفى مىشمارند. طبيعى است كه تعصب مردم نسبت به شخص، نهايتاً به پرستش شخص مى انجامد، به ويژه اگر چنين شخصى امتداد و زمينه اى در متن توده مردم و جامعه اسلامى نداشته باشد. بنابراين فرق است بين ردّ حزب گرايى و ردّ تعصب، چه تعصب حزبى باشد يا طائفه اى و يا شخصى و...