* به طور مشخص چه كسى مسوول تشخيص ضرورت انجام عمليات شهادت طلبانه است؟

* به طور مشخص چه كسى مسوول تشخيص ضرورت انجام عمليات شهادت طلبانه است؟

* قطعاً مسوول اين كار دستگاه رهبرى شرعى است. اين نهاد است كه ضرورت چنين كارى را تشخيص و مجاهدان را به انجام آن توجه مى دهد. و يا به استفاده از هر ابزار جهادى ديگر فرا مى خواند. دستگاه رهبرى هم براى تشخيص اين وضع بايد به اهل خبره رجوع كند. زمانى كه برنامه روشن شد و ابعاد موضوع بررسى شد و رهبرى به اين نتيجه رسيد كه عمليات شهادت طلبانه ضرورت دارد، دستور اقدام به آن را صادر مى كند.