* اي

* اين نظر رايج است كه عمليات شهادت طلبانه به عنوان اوّلى حرام است امّا ولى امر يا ولى فقيه از باب عنوان ثانوى آن را جايز اعلام مى كند. نظر شما چيست؟

* ما اين كار را به عنوان اولى حرام نمى دانيم زيرا به هلاكت افكندن خويش در عرصه جهاد مشمول حرمت نمى شود و تنها در مسايل فردى كه انسان در نتيجه وضعى عاطفى يا روانى يا مالى خود را به كشتن دهد، حرام است. در حالى كه علميات شهادت طلبانه همانند روش كمين و هجوم نوعى شيوه نظامى است كه فرمانده كل تصميم مى گيرد از آن استفاده كند، او اين برنامه را ترسيم مى كند و به فرماندهان پايين تر دستور مى دهد تا آن را اجرا كنند. فرقى بين عمليات شهادت طلبانه يا ديگر عمليات هجوم يا دفاع يا كمين از جهت نياز به اجازه مستقيم يا غيرمستقيم ولى امر وجود ندارد. هيچ نظامى مسلمانى حق اقدام خودسرانه به جهاد را ندارد بلكه بايد تابع امر رهبرى شرعى باشد. زيرا هم اوست كه مشروعيت جهاد و جواز اقدام به آن را معين مى كند.