* اگر حزب كسى را وادار به ارتباط با نهادها و اشخاصى كرد كه قبولشان ندارد و از آنها خوشش نمى آيد، آيا بايد اطاعت كند؟

* اگر حزب كسى را وادار به ارتباط با نهادها و اشخاصى كرد كه قبولشان ندارد و از آنها خوشش نمى آيد، آيا بايد اطاعت كند؟

* اگر از سوى رهبرى شرعى كه ملتزم به اجراى دستورهايش - به مقتضاى مبناى شرعى - هستى، چنين دستورى به تو داده شد، لازم است به اين كار تن در دهى.