* بعضى از دولت ها تحت عنوان تحكيم روابط و همكارى با جنبش هاى اسلام

* بعضى از دولت ها تحت عنوان تحكيم روابط و همكارى با جنبش هاى اسلامى از آنان اطلاعات ويژه اى را طلب مى كنند. دادن اين اطلاعات به گونه اى كه فضاى دوستانه را به هم نزند و به روند جنبش زيان نرساند چه حد و مرزى دارد؟

* اين مسأله جزيياتى دارد كه نمى توانى وارد آن شوى. زيرا بايد دقت كنى و ببينى آيا اين دولت محرم اسرار تو هست يا خير؟ و آيا ارتباط تو با آنها به اسلام خدمت مى كند و يا زيان مى رساند. و همچنين حكم همكارى و همراهى با چنين دولتى با ملاحظه مصلحت اسلام و مسلمانان و تشخيص اين كه آيا منافع اين دولت در فرايند اين رابطه بيشتر از منافع جنبش اسلامى تأمين مى شود يا خير؟ در صورتى كه ضرورت اقتضا كند كه اطلاعاتى به چنين دولتى داده شود بايد چند و چون آن را مورد بررسى قرار داد و اطلاعاتى داده شود كه خطرى از پى نداشته باشد.